KRS: 0000027495

BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU

Aktywna w KRS

Informacje podstawowe

Aktualna nazwa:BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU
Forma prawna:SPÓŁDZIELNIA
REGON: 000493675
NIP: 5431021883
Główna działalność (PKD):Dostępne po zalogowaniu
Adres WWW:b/d

Adres

Województwo:PODLASKIE
Powiat:BIELSKI
Gmina:BRAŃSK
Miejscowość:BRAŃSK
Adres:KOŚCIUSZKI 2A
17-120 BRAŃSK
POLSKA

KRS

Numer KRS:0000027495
Sąd rejestrowy:SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer ostatniego wpisu:0040
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców:16 lipca 2001
Data ostatniego wpisu:31 października 2014

Reprezentacja

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY - PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:ADAM KOROLKIEWICZ, pełnomocnictwo dyrektorowi banku spółdzielczego w brańsku oddział w białymstoku w następującym zakresie: 1) kierowanie bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionego organizacyjnie oddziału w białymstoku, 2) składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku w sprawach oddziału w białymstoku w następujący sposób: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
AGNIESZKA EDYTA TWORKOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach filii w białymstoku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania w następujących sprawach: a) do zawierania umów rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych wraz z drugim pełnomocnikiem, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
AGNIESZKA TWAROWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w białymstoku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bieżącym banku, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty płatnicze, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
ALEKSANDRA MARIA AKSIUCIK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bankowym, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
ALICJA RUBCZEWSKA, 1) składania wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem zarządu banku działającym w zakresie umocowania oświadczeń woli w następujących sprawach: a) zawierania umów rachunków bankowych, b) zawierania umów bankowości elektronicznej, c) zawierania umów kredytu i pożyczki pieniężnej do kwoty ustalonej przez zarząd, d) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, e) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
ANDRZEJ NIEGIEREWICZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w bielsku podlaskim wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bieżącym banku, 2) zawierania umów rachunku bankowego, 3) zawierania umów o karty kredytowe obciążeniowe, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytu i pożyczki pieniężnej do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
ANNA CHARKIEWICZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w narewce wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
ANNA MUCZYŃSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach centrali banku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 2) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 3) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
BARBARA KOTOWICZ, pełnomocnictwo dyrektorowi banku spółdzielczego w brańsku oddział w bielsku podlaskim w następującym zakresie: 1) kierowanie bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionego organizacyjnie oddziału w bielsku podlaskim, 2) składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku w sprawach oddziału w bielsku podlaskim w następujący sposób: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
BARBARA SIERŻANOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, dysponowania rachunkiem bieżącym.
BARBARA WAŚCISZEWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w grodzisku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
BARBARA WRÓBLEWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, oddział w wyszkach, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
BARBARA WYSZKOWSKA PERKOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w wyszkach wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty płatnicze, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
BOGDAN SOKOŁOWSKI, - zawieranie umów o prowadzenie rachunków bankowych, umów lokat terminowych, umów o dostęp do kont przez internet wraz z członkiem zarządu bs lub drugą osobą upoważnioną dysponowanie rachunkiem bieżącym banku spółdzielczego;
BOŻENA SOBOLEWSKA, - dysponowanie rachunkiem bs w zakresie rozliczeń elektronicznych
DARIUSZ KOZŁOWSKI, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w bielsku podlaskim wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunku bankowego, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytu i pożyczki pieniężnej do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
DOROTA ŚLESZYŃSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w bielsku podlaskim wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunku bankowego, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytu i pożyczki pieniężnej do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
EDWARD KARPIESIUK, pełnomocnictwo dyrektorowi banku spółdzielczego w brańsku oddział w wyszkach w następującym zakresie: 1) kierowanie bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionego organizacyjnie oddziału w wyszkach, 2) składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku w sprawach oddziału w wyszkach w następujący sposób: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
EDYTA URBAN, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających, dysponowania rachunkiem bieżącym
ELŻBIETA JURCZUK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, oddział w bielsku podlaskim, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
EUGENIUSZ TYMOSZEWICZ, pełnomocnictwo dyrektorowi banku spółdzielczego w brańsku oddział w boćkach w następującym zakresie: 1) kierowanie bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionego organizacyjnie oddziału w boćkach, 2) składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku w sprawach oddziału w boćkach w następujący sposób: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
EWA CHARYTON, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, dysponowania rachunkiem bieżącym.
EWA MAJKOWSKA, pełnomocnictwo dyrektorowi banku spółdzielczego w brańsku oddział w siemiatyczach w następującym zakresie: 1) kierowanie bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionego organizacyjnie oddziału w siemiatyczach, 2) składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku w sprawach oddziału w siemiatyczach w następujący sposób: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
EWA MARIA ZAJKOWSKA, wiceprezes zarządu banku spółdzielczego w brańsku
EWA ORZEPOWSKA, - zawieranie umów o prowadzenie rachunków bankowych, umów lokat terminowych, umów o dostęp do kont przez internet wraz z drugim pełnomocnikiem powołanym przez zarząd bs; - dysponowanie rachunkiem bieżącym banku;
HALINA SZMURŁO, - podejmowanie decyzji kredytowych wraz z drugą osobą upoważnioną do kwoty 10.000 zł; - zawieranie umów o prowadzenie rachunków bankowych, umów lokat terminowych, umów o dostęp do kont przez internet wraz z drugim pełnomocnikiem powołanym przez zarząd bs;
IWONA OKIEŃCZUK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w siemiatyczach wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bieżącym banku, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
IZABELA MONIKA TATARCZUK, zarząd banku spółdzielczego w brańsku udziela pełnomocnictwa pani izabeli monice tatarczuk - p.o. dyrektora banku spółdzielczego w brańsku oddział w grodzisku w następującym zakresie: 1) kierowanie bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionego organizacyjnie oddziału w grodzisku, 2) składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku w sprawach oddziału w grodzisku w następujący sposób: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
JADWIGA MALINOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w grodzisku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej.
JADWIGA RYDZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w bielsku podlaskim wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej.
JOANNA ANTONIUK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe.
JOANNA RADZISZEWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w białymstoku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bieżącym banku, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty kredytowe obciążeniowe, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytowych i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
JOLANTA WRÓBLEWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach filii w białymstoku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania w następujących sprawach: a) do zawierania umów rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych wraz z drugim pełnomocnikiem, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
JULITA LEWCZUK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach centrali banku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 2) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 3) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
JUSTYNA POPOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach filii w białymstoku wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
KATARZYNA JABŁOŃSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, oddział w boćkach, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
KAZIMIERA SZERSZEŃ, - zawieranie umów o prowadzenie rachunków bankowych, umów lokat terminowych, umów o dostęp do kont przez internet wraz z drugim pełnomocnikiem powołanym przez zarząd bs;
KRYSTYNA ADAMOWICZ, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, 3) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 4) zawierania umów w sprawie zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
KRZYSZTOF MICHAŁ PASIŃSKI, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w wyszkach wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
LIDIA DMITRUK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w bielsku podlaskim wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej.
LIDIA MICHALSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w boćkach wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bieżącym banku, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
LUBA BOROWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, 3) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 4) zawierania umów w sprawie zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
LUCYNA WOJDAKOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w boćkach wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bieżącym banku, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty płatnicze, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
MAGDALENA MARTA SUSZYŃSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w siemiatyczach wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bieżącym banku, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty kredytowe obciążeniowe, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytowych i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
MAREK KUCZYŃSKI, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
MARIA FALKOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, oddział w wyszkach, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
MARIA MICHALCZUK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
MARIOLA CZARKOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bankowym, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
MARIUSZ SAKOWSKI, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, 3) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 4) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
MARIUSZ TWORKOWSKI, - dysponowanie rachunkiem bs w zakresie rozliczeń elektronicznych
MARTA ROSICKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
MONIKA BARTOSZUK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w narewce wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bieżącym banku, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty kredytowe obciążeniowe, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej.
MONIKA KARWOWSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w bielsku podlaskim wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytów i pożyczki pieniężnej do kwoty ustalonej przez zarząd.
MONIKA MAKSIMIUK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, oddział w białymstoku, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
RENATA AGNIESZKA CZERNIAK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w następujących sprawach: a) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, b) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
RYSZARD ROGOZIŃSKI, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach filii w rudce wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
STANISŁAWA KOSIŃSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w grodzisku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) dysponowania rachunkiem bieżącym banku, 2) zawierania umów rachunków bankowych, 3) zawierania umów o karty kredytowe obciążeniowe, 4) zawierania umów bankowości elektronicznej, 5) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 7) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
TAMARA MOROZ, pełnomocnictwo dyrektorowi banku spółdzielczego w brańsku oddział w narewce w następującym zakresie: 1) kierowanie bieżącą działalnością gospodarczą wyodrębnionego organizacyjnie oddziału w narewce, 2) składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku w sprawach oddziału w narewce w następujący sposób: 1) jednoosobowo do zawierania umów: rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych z wkładami a’vista i terminowymi, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych, 2) łącznie z członkiem zarządu lub drugim pełnomocnikiem do zawierania umów o usługi bankowości elektronicznej, o karty kredytowe i obciążeniowe, kredytów i pożyczek do kwoty ustalonej przez zarząd oraz umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty wskazanej przez zarząd, umów przedwstępnych do w/w umów (pkt b) oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
TERESA CIOŁEK, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w boćkach wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
TERESA DANUTA ZAWADZKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach centrali banku wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 2) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 3) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających
TERESA NIEWIŃSKA, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego w brańsku, w sprawach oddziału w wyszkach wspólnie z członkiem zarządu banku lub wspólnie z pełnomocnikiem działającym w zakresie umocowania, w następujących sprawach: 1) zawierania umów rachunków bankowych, 2) zawierania umów o karty kredytowe i obciążeniowe, 3) zawierania umów bankowości elektronicznej, 4) zawierania umów kredytów i pożyczek pieniężnych do kwoty ustalonej przez zarząd, 5) zawierania umów zabezpieczeń wierzytelności banku do kwoty ustalonej przez zarząd, 6) zawierania umów przedwstępnych do wyżej wymienionych umów oraz umów w sprawach zmian i uzupełnień do powyższych umów oraz przenoszenia praw lub obowiązków z nich wynikających.
URSZULA ANTONIUK, - zawieranie umów o prowadzenie rachunków bankowych, umów lokat terminowych, umów o dostęp do kont przez internet wraz z drugim pełnomocnikiem powołanym przez zarząd bs; - dysponowanie rachunkiem bieżącym banku;
STANISŁAW BACHUREK, prezes zarządu
ANDRZEJ PORZEZIŃSKI, wiceprezes zarządu

Analizuj powiązania osób i firm

Zaloguj się | Nie masz u nas konta? Załóż konto

W tej chwili nie masz wykupionego abonamentu.
Wykup abonament

Stan bazy danych:

  • Ostatnia aktualizacja: 2014-12-17
  • Najnowszy MSIG: 243 (2014-12-16)
  • Podmiotów: 484 651
  • Osób fizycznych: 1 508 080
  • Aktywnych relacji: 2 220 779

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE FIRMY:

    NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE OSOBY: